takt og tone på nexø torv

Hvem må hvad på Nexø Torv

 

Vilkår for grundejere

Grundejerforpligtelser er beskrevet i ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse”. Det påhviler grundejere beliggende i gågade og torvepladser at renholde i en zone på 3 meter langs ejendommene (gangarealet).

 

Renhold defineres ifølge vejlovens § 68 som:

1) fjerne ukrudt og lign.,

2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,

3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og

4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.

 

Kommunens forpligtelse

Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af
Bornholms Regionskommune efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

Nexø Torv fejes efter behov men dog mindst 6 gange årligt. Den store fejemaskine vil køre hovedstrøg i uge 12, 18, 23, 27, 32, 36, 44.

Forårsfejning af alle veje i byer sker ca. fra 1. april.

Læs mere: Veje Renholdelse (brk.dk)

 

Rådighed over plads på Nexø Torv

Du skal søge om tilladelse, hvis du ønsker at råde midlertidigt over offentlige pladser på Nexø Torv. På skitsen ses hvilke områder der kan søges tilladelse til at råde over.

For udeservering og ved arrangementer gælder bl.a.;

  • Du er ansvarlig for at holde området rent og fjerne ukrudt og affald inden lukketid, også det der ikke kommer fra din café/restaurant/arrangement
  • Arealet må ikke benyttes til opbevaring af øvrige effekter så som kasser, flasker osv.
  • Du skal sørge for, at der er et passende antal affaldskurve frit tilgængelige
  • Du skal sørge for at alt inventar holdes inden for det tilladte areal

Øvrige betingelser vil fremgå af rådighedstilladelsen. Tilladelse ansøges på Virk.dk

 

Kortet viser, det areal som aktørerne maximalt kan få stillet til rådighed i en rådighedstilladelse. Derudover viser kortet friholdt areal i gangbånd/borderlines til gangbesværede, barnevogne mv. som skal overholdes – her må ikke placeres møbler o.lign. Der er desuden friholdt et areal til adgangsvej for beredskab, brandvæsen osv. centralt over torvet. 
 

 

 

 

KOORDINATOR

Henvendelse
til foreningen
på mail eller

T: 6169 0318

Kontakt koordinator